Molenbiotoop

Molenbiotoop

Een windmolen, zoals de Oostmolen, kan niet functioneren zonder een vrije windtoevoer. In vroeger tijden werden molens doorgaans gepacht, en in ruil voor de pachtsom verleende de heer het zogenaamde “windrecht” aan de pachter. Dit hield in dat binnen een zekere afstand van de molen geen bouwsels of begroeiing de wind mochten belemmeren. Omdat er steeds minder molens zijn is het windrecht grotendeels verdwenen. Wel kunnen gemeenten in bestemmingsplannen beschermende regels opnemen. Doorgaans zijn deze van toepassing tot op een afstand van 400 meter van de molen. Voor de instandhouding van de windmolens moet steeds vaker worden gestreden, vangt de molen geen wind meer dan komt hij tot stilstand en raakt in verval. Meer over de molenbiotoop leest u op deze website.

Bestemmingsplan

In de toelichting op het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kloetinge”lezen wij: ”

“Zone Molenbiotoop (artikel 19) De molen aan de Kapellestraat is buiten het plangebied in het landelijk gebied gelegen. In het vigerende bestemmingsplan “Landelijk gebied” is hiervoor een juridische regeling opgenomen. Dit heeft echter niet betrekking op het bebouwd gebied van Kloetinge. Ten einde de windvang en de belevingswaarde van de molen binnen het bebouwd gebied van Kloetinge te waarborgen is een specifieke bepaling opgenomen. Het betreft een gecombineerde bestemming die samenvalt met verschillende onderliggende bestemmingen. Ten behoeve van de toelaatbare bebouwing op grond van de onderliggende bestemmingen zijn bouwbepalingen opgenomen. Het college is bevoegd vrijstelling te verlenen teneinde een hogere bebouwing toe te staan, met dien verstande dat de belangen van de molen niet onevenredig worden geschaad. Voordat de vrijstelling kan worden verleend, dient het college van burgemeester en wethouders advies in te winnen bij de molendeskundige. Tot slot is ter bescherming van de molen als werktuig en beeldbepalend element een aanlegvergunningenstelsel opgenomen waarin het beplanten met bomen, heesters en ander hoog opgaande beplanting en het ophogen van gronden aan een aanlegvergunning is gebonden. Alvorens een vergunning te verlenen dient het college van burgemeester en wethouders advies in te winnen bij een molendeskundige”.

Zorg

Jammer genoeg merken wij dat er nieuwe bomen in de omgeving gepland zijn, die later die de windvang van de molen beperken en waardoor malen steeds lastiger zal worden.

 

Share