Molenstichting:

Het Doel van de stichting is het in stand houden en herstellen van beschermde monumenten als bedoeld in de Monumentenwet, meer speciaal het verkrijgen en in stand houden en herstellen van molens en daarbij behorende molenhuizen en verdere opstallen en aanhorigheden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet en daaronder begrepen de te Kloetinge gelegen korenmolen.

Doelstelling

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  1. het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
  2. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
  3. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de heren: M. A. Bierens, voorzitter – J.J.C. van Dijk van ’t Velde, vice-voorzitter – A.W. de Landgraaf, penningmeester – C.J. Pieters, secretaris.

Vrijwilligers:

Molenaars: Rens Deurloo en Jan Willem Bruel.

Techniek: Rens Deurloo onderhoudt samen met vrijwilliger Cock Schrijver en Noussen de molen.

Webbeheer: Martin Slingenberg.

Share