Naam: Stichting tot Behoud van De Molen te Kloetinge
Werknaam: OOSTMOLEN Kloetinge
Fiscaal nummer: 803984121
Nummer K.v.K.: 41115194

Contactgegevens: Oostmolen Kloetinge
p.a. A. Van Saksenlaan 1
4461 SH GOES
tel.: 06-23565765

Samestelling bestuur:
Voorzitter: M.A. Bierens
Vicevoorzitter: J.J.C. van Dijk van ’t Velde
Penningmeester: A.W, de Landgraaf
Secretaris: C.J. Pieters

Beleidsplan:
Voor de molen is een meerjaren onderhoudsplan gemaakt. Dit is de leidraad voor ons beleidsplan. Dit onderhoudsplan wordt als een losse bijdrage toegevoegd aan deze ANBI-gegevens.

Beloningsbeleid: Aan de bestuursleden en de vrijwillige molenaars en andere vrijwilligers van de Oostmolen wordt geen financiële vergoeding verstrekt.

Doelstelling:

  1. De stichting heeft ten doel het verkrijgen en in stand houden en herstellen van beschermde monumenten als bedoeld in de Monumentenwet, meer speciaal het verkrijgen en in stand houden en herstellen van molens en daarbij behorende molenhuizen en verdere opstallen en aanhorigheden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de monumentenwet en daaronder begrepen de te Kloetinge gelegen korenmolen.
  2. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
    1. het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
    2. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
    3. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen voor het verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.
  4. De stichting kent buiten het bestuur het bestuur geen personen die als lid of onder andere naam zeggenschap hebben in of invloed kunnen doen gelden op de uitoefening van haar werkzaamheden en haar beheer.

Wel kan zij trachten natuurlijke en rechtspersonen bereid te vinden zich als donateur tot het geven van al dan niet periodieke bijdragen te verbinden.

Ook kan zij trachten subsidies en fondsen te verwerven teneinde de continuïteit van het werk van de stichting voor langere tijd zeker te stellen.

Jaarverslag: De jaarverslagen  staat afzonderlijk vermeld op de site van de Oostmolen. De bedoeling om jaarlijks het jaarverslag na goedkeuring door het bestuur voor 1 mei op te nemen op site van de Oostmolen.

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording is onderdeel van het jaarverslag van de stichting.

 

Share