Nieuwsbrief 2021

Beste vrienden van de Oostmolen,

In onze laatste bestuursvergadering is het jaarverslag 2020 vastgesteld. In eerste instantie hebben wij het jaarverslag aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Goes. Ook wordt het verslag volledig opgenomen op onze website. Dit is o.a. noodzakelijk om de AMBI-status te behouden.
Door de Corona/Lockdown periode hebben de werkzaamheden aan de Oostmolen stilgelegen. Enerzijds kwam het goed uit omdat de subsidietoezegging van de gemeente Goes nog niet was geëffectueerd waardoor wij onvoldoende financiële middelen beschikbaar hadden om opdracht te geven voor de kaprestauratie en alle rekeningen te kunnen betalen.
Dit is nu afgerond en kunnen wij de professionele molenmaker een offerte laten uitbrengen en opdracht geven voor het uitvoeren van de nodige voorzieningen. Dit verklaart het vorstelijke bedrag wat in ons financieel jaaroverzicht staat. Met andere woorden de baten zijn geoormerkt voor de restauratieklus in de kap.

Net als voorgaande jaren rekenen wij, ook in 2021, op uw donatie. De sponsor- en donorbijdragen zijn een belangrijke inkomstenbron om alle jaarlijkse lasten te kunnen betalen.

Ook heeft het bestuur nagedacht over de activiteiten in en rond de Oostmolen.
Molendag, begin mei, moeten wij helaas aan ons voorbij laten gaan.
Wij hopen met Open Monumentendag, de tweede zaterdag in september, de molen weer open te stellen en u te mogen begroeten. Hierover zullen wij medio augustus met een nieuwsbrief op terug komen.

Bestuur en vrijwilligers van de Oostmolen

Share

Vergelijkbare berichten